Сервизно обслужване на леки автомобили и микробуси
Сервизно обслужване на леки автомобили и микробуси
|

Варна, бул. Хр. Смирненски 29

|

Пн-Нд 9:00 - 18:00

|

Общи условия

Добре дошли на уебсайта на ОнДрайв ООД, регистрирана в Република България. Настоящите общи условия регулират взаимоотношенията между ОнДрайв ООД и потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на нашия сайт https://ondrive.bg/. С приемането на Общите условия Вие се съгласявате да да бъдат обработвани Вашите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

ОнДрайв ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 207306051 адрес България, гр. Варна, р-н Младост, ул. Христо Смирненски, 29, телефон +359 87 531 32 39.

I. Предмет на дейност

ОнДрайв ООД предлага авторемонтни и автосервизни услуги, включително техническо обслужване на автомобили, търговия с резервни части, консумативи и аксесоари за моторни превозни средства, вътрешна и външна търговия на едро и дребно, търговско представителство, посредничество и агентство, електронна търговия, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство, информационни и рекламни услуги, консултантски и комисионни дейности, както и всякакви други стопански дейности, незабранени със закон. Всички услуги са представени подробно в секцията "Услуги" на нашия сайт.

II. Права и задължения на потребителя

Потребителите на сайта са длъжни да използват предоставената информация и услуги съгласно българското законодателство. Всякакви опити за неправомерен достъп, повреда на информация или нарушаване на системната сигурност са забранени. 

Всяко физическо лице разполага с правата, които му предоставя Закона за защита на потребителите (обн. ДВ. бр. 99 от 9 Декември 2005 г., със съответните изменения и допълнения), доколкото последният е приложим към отношенията между ОнДрайв ООД и Потребителя, регламентирани с настоящите Общи условия.

III. Защита на личните данни

ОнДрайв ООД се ангажира да защитава личните данни на своите клиенти. Всяка информация, предоставена от потребителите, се обработва съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните (GDPR). Събирането и обработването на личните данни се извършва съобразно съгласието на Потребителите, за които се отнасят личните данни. Предоставяне на всякакви лични данни от страна на Потребителите е доброволно, с оглед ползването от страна на Потребителите на функционалностите на Сайта. При обработването на лични данни ОнДрайв ООД спазва следните принципи, а именно личните данни да са:

 1. обработвани добросъвестно, по прозрачен начин по отношение на субекта на данните и законосъобразно;

 2. събирани за конкретни, легитимни и изрично указани цели и да не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тях; по-нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания, или за статистически цели не се счита, съгласно чл. 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, за несъвместимо с първоначалните цели;

 3. подходящи, свързани с целите, за които се обработват и ограничени до необходимото във връзка с това;

 4. точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид: за да се гарантира своевременно изтриване или коригиране на неточни лични данни, трябва да се предприемат всички разумни мерки, като се имат предвид целите, за които те се обработват;

 5. съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за исторически или научни изследвания, или за статистически цели съгласно чл. 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, при условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните;

 6. обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу незаконосъобразно или неразрешено обработване и срещу случайна загуба, повреждане или унищожаване, като се прилагат подходящи организационни или технически мерки;

 7. да се води отчетност за изпълнението на задълженията на ОнДрайв ООД, произтичащи от действащото законодателство за защита на личните данни.

ОнДрайв ООД избира и прилага подходящи технически и организационни мерки, които гарантират защитата на обработваните лични данни срещу умишлено повреждане или нерегламентиран достъп, както и в случай на всякакво друго неправомерно обработване на лични данни (случайно или неправомерно унищожаване, промяна, загуба, достъп до прехвърлени, съхранявани или обработени по друг начин лични данни или неразрешено разкриване).

Ако предпочитате да не получавате електронни съобщения с информация за продукти и услуги от ОнДрайв ООД или от негови Външни доставчици, моля да уведомите ОнДрайв ООД, че желаете да се откажете от получаването на такава информация.

IV. Бисквитки

При посещение на Сайта, в компютъра ви може автоматично да се записва информация, която не е лична, под формата на “бисквитки”. Благодарение на тази информация Сайтът ви разпознава и запомня вашите предпочитания. В тази връзка ОнДрайв ООД ще използва Cookies, за да следи броя посещения на Сайта, за да определи дали посещението ви е в резултат на конкретна маркетингова кампания; вида на използвания от вас Интернет браузър или сайта, от който идвате. 

Записаните “бисквитки” не могат да ви идентифицират или да четат данни от вашия твърд диск. Те помагат на ОнДрайв ООД да адаптира своите комуникации към предпочитанията на клиентите, както и да подобрява Сайта (например, като вижда кои страници са популярни и кои – не).

Вашият компютър позволява да блокирате “бисквитките”, ако желаете това. Имайте предвид, че това би се отразила на Вашето изживяване, когато посещавате Сайта.

V. Интелектуална собственост

Правата на интелектуална собственост върху всички ресурси и материали, разположени на уебсайта на ОнДрайв ООД (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на ОнДрайв ООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ОнДрайв ООД, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

При възпроизвеждане или копиране на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ОнДрайв ООД, ОнДрайв ООД има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да променя, възпроизвежда, променя, разпространява, разгласява и публикува по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на ОнДрайв ООД.

ОнДрайв ООД се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

ОнДрайв ООД си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. ОнДрайв ООД има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

VI. Промени в общите условия

ОнДрайв ООД си запазва правото да прави промени в настоящите общи условия по всяко време, без да дължи каквото и да е уведомление до Потребителите. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на сайта.

VII. Права и достъп на субекта до неговите данни

В съответствие с разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни, всеки Потребител:

 • има право да бъде информиран по зададените въпроси, които са свързани с обработването на негови лични данни;

 • право на достъп до личните си данни;

 • право на допълване и коригиране на събраните от него лични данни, като това включва и добавяне на декларация;

 • право на изтриване на неговите лични данни, които са обработвани;

 • право да ограничи обработването на своите лични данни;

 • право на преносимост на своите лични данни;

 • право на възражение срещу обработването на негови лични данни;

 • права, свързани с автоматизираното вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

VIII. Контакти

За въпроси относно общите условия, моля свържете се с нас на телефон: +359 87 531 32 39. Адрес: България, гр. Варна, р-н Младост, ул. Христо Смирненски, 29.

Към настоящите Условия за ползване приложимо право е действащото законодателство на Република България. Всички спорове, породени от тези Условия за ползване или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

Запази час сега


Благодарим Ви! Заявката беше успешно изпратена, ще се свържем с Вас в най-кратък срок!

image